Project Objectives


The overall objective is: to establish long-lasting cooperation and to strengthen territorial cohesion in order to improve and diversify the economy. It will be achieved by allowing the economic entities and public authorities in the municipalities of Pirot and Montana to know each other and interact, to have better understanding of existing capacity and recourses in the region and to add value to networking activities, ensuring sustainability of local economy and further reflect on the quality of life.The specific objectives is: to establish cooperation between institutions and entrepreneurs in order to provide for development in 2 economic spheres with serious potential in Pirot and Montana. The project will include overcoming of legal and communication obstacles for making business in the CBC region. Promotion of region’s advantages will reach targeted prospects and will ensure leads to their communities. The region is lacking visibility, access to markets and need based capacity building, which will enhanced through training modules, conferences and research. It will prioritize actions and activities for further cooperation development through newly established network.

Project Activities


 • Project management, team elaboration and planning
 • Project team meetings
 • Research and needs assessment
 • Development studies
 • Marketing research
 • Elaboration of four CBC development initiatives/models
 • Analysis of the local legal framework
 • Seminar on local legislation development
 • Research on obstacles to start business in CBC region
 • Web-based information exchange tools
 • Elaboration of a joint support program
 • Exchange visits and partnership meetings/missions
 • Final workshop
 • Project management and reporting
 • Visibility activities


Project Results


 • Established joint information services
 • Improved environment for development of relationships across the border
 • Strongly involved web-based network
 • Developed training/educational modules
 • Exchanged information and know-how between different entities in different fields of operation
 • Developed cross-border initiatives/modules


Target Groups


 • Business entities-up to 115 from Serbia and Bulgaria
 • NGO’s – up to 4 in the CBC region
 • Local authorities- up to 10 from both sides
 • Legal entities and representatives- up to 15 from Serbia and Bulgaria
 • Local population-up to 200 from each sideRegister

Project Objectives


Osnovni cilj projekta: uspostavljanje dugotrajne saradnje i jacanje teritorijalne kohezije, u svrhu poboljsanja i diverzifikacije ekonomije. Ovim ce biti omoguceno ekonomskim entitemi I javnim sluzbama da se upoznaju I komuniciraju I poseduju bolje saznanje o postojecim kapacitetima i resursina u regionu i pridaju vaznost umrezavajucim aktivnostima,obezbedjujuci odrzivost lokalne ekonomije I uticaja na kvalitet zivota. Specificni ciljevi: uspostaviti saradnjuiynedju institucija I ekonomskih entiteta u cilju razvoja kroy dve ekonomske sfere znacajnih potencijala Pirota I Montane. Projekat ce ukljuciti prevazilazenje zakonskih prepreka za komunikaciju I razvo biznisa u prekogranicnom regionu. Promocijom regionalnih potecijala ce se dostici ciljane perspektive i osigurati napredak lokalnih zajednica. Regionu nedostaje promotivnost ,pristup trzistima i potrebna izgradnje kapaciteta,koji ce biti unapredjeni kroz napredne obuke,konferencije i integraciju u projektima EU.To ce biti prioritetne akcije i aktivnosti za buducu razvojnu saradnju I kroz novu uspostavljenu mrezu.

Project Activities


 • Upravljanje projektom,formiranje tima i planiranje
 • Sastanci projektnog tima
 • Istrazivanje I ispitivanje potreba
 • Razvojne studije
 • Marketing istrazivanje.
 • Istrazivanje cetiri modela prekogranicne saradnje
 • Analiza lokalne pravne mreze
 • Seminar o pravnom okviru razvoja
 • Istrazivanje prepreka za star up poslove u prekogranicnom regionu
 • Razvoj zajednicke mreze-web baza za razmenu informacija
 • Elaboracija zajednickog programa podrske
 • Studijske razmene I partnerstva
 • Zavrsna redionica
 • Upravljanje projektom izvestavanje
 • Promotivne aktivnosti


Project Results


 • Uspostavljanje yajednickih informativnih usluga
 • Unapredjenje sredine za jacanje odnosa preko granice
 • Pojacano ukljucenje web komunikacije
 • Rayvijene tehnike obuka I treninga
 • Razmenjene informacije I know how iymedju razlicitih entitea u raznim oblastima aktivnosti
 • Razvijene prekogranicne inicijative


Target Groups


 • privredni subjekti -115 iz Srbije i Bugarske
 • Nevladine organizacije - 4 u prekogranicnom regionu
 • lokalne vlasti po 10 sa obe strane
 • pravna lica i predstavnici - 15 iz Srbije I Bugarske
 • lokalno stanovnistvo do 200 sa svake straneRegister

Цели на проекта


Обща цел на проекта: изграждане на дълготрайно сътрудничество и засилване на териториалната близост, с цел подобряване на стопанските дружества и публичните власти в общините Пирот и Монтана, за да си сътрудничат и да има по-голямо разбирателство при съществуващия капацитет и ресурси в региона, и с цел да се увеличи стойността на мрежовите дейности, осигуряващи устойчивост на местната икономика и бъдещо отражение върху качеството на живот. Специфични цели са: изграждане на сътрудничество между институциите и предприятията, с цел развитие в 2 икономически сфери със сериозен потенциал в Пирот и Монтана. Проектът ще включва преодоляване на правни и комуникационни пречки за правена на бизнес в транс-граничния район. Разпространяването на предимствата на региона ще достигне целевите групи.
В региона има липса на визия, достъп до пазари и нужното изграждане на капацитет, който да се повиши чрез обучителни модули, конференции и проучвания. Това ще даде приоритет на действията и дейностите за бъдещо развитие на сътрудничеството чрез новоизградена мрежа.

Дейности по проекта


 • Управление на проекта, създаване на екип и планиране
 • Срещи на екипа по проекта
 • Проучване и оценка на нуждите assessment
 • Изготвяне на проучвания
 • Маркетингово проучване
 • Разработване на четири транс-гранични инициативи/модели за развитие
 • Анализ на местната правна рамка
 • Семинар за местното правно развитие
 • Изучаване на пречките за стартиране на бизнес в транс-граничния регион
 • Обмен на информация чрез уеб-базирани средства
 • Разработване на съвместна програма за подкрепа
 • Обмен на визити и партньорски срещи/мисии
 • Финален семинар
 • Управление на проекта и отчитане
 • Икономически проучвателни дейности


Резултати от проекта


 • Съвместно изградени информационни услуги
 • Подобрена атмосфера за развитие на отношенията в пограничния регион
 • Силно изградена уеб-базирана мрежа
 • Разработени обучния/образователни модули
 • Обменена информациа и ноу-хау между различни фирми в различни сфери на действие
 • Разработени транс-гранични инициативи/модули


Целеви групи


 • Бизнес асоциации – до 115 от Сърбия и България
 • НПО-та – до 4 в транс-граничния район
 • Местни власти – до 10 от двете страни
 • Юридически лица и представители – до 15 от Сърбия и от България
 • Местно население – до 200 от всяка странаРегистрация